Gå til hovedindhold

Evalueringskultur

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?

Indhold

  Evalueringskultur

  Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

  Vi bruger videooptagelser/billeder

  Vi bruger interview både børn/forældre

  Vi bruger analysemodel, hvor vi ser børneperspektiv – strukturer – processen og læreplanstema-er..

  Vi laver beskrivelse/dokumentationer af forløb i hverdagen, som sendes ud til forældrene mindst 4 gange årligt.

  Vi holder årlige forældremøder, hvor forældre inddrages.

  Årlige forældresamtaler og samtaler efter behov.

  Bestyrelsen evaluerer årligt.

  Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år?

  Vi vil bruge vækstmodellen hvor bestyrelsen, forældre og pædagoger bliver hørt.

  Læs evalueringen her. 

   

   

  Ofte stillede spørgsmål

  TILSYNSRAPPORT

  Dagtilbud: Stubbæk Børnehus

  Dato: 27-10-22

  Erstatter tilsynsrapport af d. 23-08-21

  Uanmeldt tilsyn (observation) gennemført d. 28-06-22

  Anmeldt tilsyn (dialogmøde) gennemført d. 30-06-22              

   

  Oplysninger om strukturelle forhold

  Andel af uddannet/ikke-uddannet personale pr. juni 2022: 59/41

  Personaletimer pr. juni 2022:

  Vuggestue: 204 pædagogtimer – 108 pædagogisk assistent/medhjælpetimer

  Børnehave: 309 pædagogtimer – 245 pædagogisk assistent/medhjælpetimer

   

  Antal indmeldte børn pr. juni 2022:

  Vuggestue: 30 børn

  Børnehave: 92 børn

  Andet:

   

  Siden sidst; oplysning om tidligere iværksatte tiltag herunder bl.a. skærpet tilsyn:

  Ingen iværksatte tiltag.

   

  Opsamlende vurdering af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø:

  (Temaer fra dagsorden: Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan; Etablering af pædagogiske læringsmiljøer; Interaktion mellem voksne og børn; Kommunikation og sprog; Leg; Børn i udsatte positioner)

  God indsats: 6 temaer

  Fokuseret indsats: 0 temaer

  Ny indsats: 0 temaer

  Den opsamlende vurdering giver anledning til: Ingen bekymring

  Ingen bekymring / Bekymring / Alvorlig bekymring

  Begrundelse:

  På baggrund af de gjorte observationer ved det uanmeldte tilsyn samt den faglige dialog ved tilsynsmødet er det tilsynets vurdering, at det fælles pædagogiske grundlag samt flere læreplanstemaer er godt forankret i den pædagogiske praksis. Der er blandt medarbejderne en god opmærksomhed på at tilrettelægge et læringsmiljø, som tager afsæt i børnenes perspektiver, hvor organiseringen i mindre grupper skaber gode deltagelsesmuligheder for alle børn – og hvor legen samt en nysgerrig og undersøgende tilgang er grundlæggende for læring og dannelse.

  Videooptagelser og observationer af praksis benyttes som afsæt for analyse af- og fælles faglig refleksion over sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Der er blandt leder og medarbejdere fokus på at kvalificere evalueringskulturen yderligere.

  Den didaktiske model, som danner rammen omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske forløb, er inspireret af Anders Skriver Jensens læringsmiljøanalysemodel – modellen er videreudviklet af medarbejderne og ledelse og fremstår nu som ”Stubbæk-modellen”.

  Pædagogiske forløb og aktiviteter planlægges og evalueres på stuemøder.

   

  Tilsynets vurdering er drøftet med dagtilbudslederen d. 17. august 2022

  Der er givet flg. anvisninger eller udviklingsmål:

  På baggrund af de gjorte observationer ved det uanmeldte tilsyn anbefales det, at leder og medarbejder drøfter den observerede variation i, i hvor høj grad de voksne tilbyder børnene et stimulerende sprogligt miljø – samt hvordan der kan forankres et stærkt sprogligt læringsmiljø – som er kendetegnet ved en pædagogisk praksis, hvor alle medarbejdere kontinuerligt sætter ord på både egne og børnenes handlinger, initiativer, intentioner samt det, der sker omkring. 

  Mål:

  Alle stuer har fremlagt og drøftet deres pædagogiske læringsmiljø

  1.At understøtte lige deltagelsesmuligheder for alle børn

  2.At skabe inspiration i de forskellige legerum

  3.At skabe gode sociale relationer igennem leg i det store børnefællesskab

  4. At udvikle den voksnes rolle i forholde til børnenes fællesskab

  Delmål

  At alle ved hvorfor de gør som de gør.

  Leg =læring

  Alle stuer har fremlagt og drøftet deres pædagogiske læringsmiljø

  1.At barnet skubber sine grænser – udvikling ved det enkelte barn
  At barnet deltager i lege/aktiviteter
  At børn tror de er gode nok og har lysten til at være en del af fællesskabet.
  At alle bidrager til fællesskabet

  2.At børnene tænker ud af boksen/deltager i de demokratiske processer

  Når der ikke flyttes ting i grupperne ved skift 1. august

  At børnene leger på se forskellige stationer/områder

  At børnene udviser begejstring for egne ideer og har lyst til at bruge/indtage rummene

  Når de glad viser deres kreationer

  3.At alle børn deltager i lege

  At børn selv tager initiativ og efterspørger lege

  At børnene udvikler deres åbenhed over for andre

  At børn selv inviterer nye børn ind i legen

  4.Godt samspil mellem kollegaer i forhold til forskellige holdninger/syn

  Ved sparring, vi får større viden – dermed udvikling af vores rolle

  At ting ændrer sig/at forskellighed accepteres

  Når en pædagog kan få lov til at fordybe sig i en leg, uden afbrydelser

  Dokumentation: vi bruger Anders Skrivers analysemodel

  Bruger videooptagelse

  Observationer

  Billeder

  Vurdering af målopnåelse:

  I meget høj grad

  Bemærkninger til vurderingen:

  Alle stuer har fremlagt og drøftet deres forståelse/tolkning af deres læringsmiljø ved P møde. Og ved Stue forældremøder.

   

  1. Ved at se det enkelte barn, anerkende, guide, udfordre barnet, så alle føler at de kan bidrage med noget i fællesskabet.
  2. Vi har været udendørs og skabt andre rum/zoner udendørs.   

  Børnene deltager i mange demokratiske processer_ hvad skal vi vælge_ hvad skal vi lave osv.

  Stuerne er nu indrettet til de forskellige alderstrin, så der flyttes ikke rundt på indholdet mere.

  Børnene leger i zoner udendørs.

  Stuerne er nu indrettet til de forskellige alderstrin, så der flyttes ikke rundt på indholdet mere.

  Børnene deltager i mange demokratiske processer – hvad skal vi vælge – hvad skal vi lave osv.

  Børn viser stolt hvad de har lavet.

  3. Børnene tager initiativ til lege eks. skal vi ikke have rebbanen op i dag.

  Taler venskaber/følelser, hvornår er man en god kammerat. Legeaftaler med andre børn ind dem man plejer at lege sammen med, åbner øjne for nye relationer.

  4, Drøfter holdninger på pædagogmøder, personalemøder, stuemøder, så den er godt på vej.

  Taler om at der ikke er en løsning på tingene.

  Godt at fejle

  Opmærksomme på når en pædagog er i gang med noget, så har andre det overordnede ansvar.

  Bruger Anders Skrivers analysemodel hvor især børneperspektivet og engen rolle er i højsæde. Stuerne kommer skiftevis med et oplæg cases, videooptagelse m.m. til drøftelse ved alle møderne.

  Ny mødestruktur. Hvordan får vi skabt en struktur/kultur på møder, hvor evaluering/analyse i Stubbæk Børnehus udvikles.

  Personalemøde 5 x årligt

  Pædagogik

  Ava/analyse/dokumentation

  Med.

  Alle deltager

  Pædagogmøder 1 x ugentlig

  Orientering

  Børn/supervision

  Evaluering af egen praksis

  Alle pædagoger

  1. lørdag 1 x årligt

  Værdi/mål

  Evaluere den pædagogiske læreplan

  Hvad vil vi fremadrettet

  Stuemøde 10 x årligt

  Evaluering/analyse

  Børn/trivselsskema

  Praksisbeskrivelse 4 x årligt til forældrene.

  At fagligheden højnes og en bevidstgørelse af hvorfor og hvordan vi arbejder med pædagogikken.

  Delmål

  At de ved eva./analyse bruges Anders Skrivers praksisbeskrivelse

  Video optagelse

  Observation

  Fokusskema

  Inddrage forældrene via dokumentation

  Synliggøre det mindst 4 x årligt

  At pædagogerne arbejder med praksisanalysen

  Videooptagelser

  Cases

  At kigge på situationer og ikke kun det enkelte barn, flytter fokus, på hvad man selv kan gøre anderledes.

  Er bevidste om hvorfor jeg gør som jeg gør.

  Vurdering af målopnåelse:

  I meget høj grad.

  Bemærkninger til vurdering:

  5x årlige personalemøder er for få.

  Det ændres til 8 møder årligt.

  Bruger Anders Skrivers analysemodel hvor især børneperspektivet og engen rolle er i højsæde. Stuerne kommer skiftevis med et oplæg, cases, videooptagelse m.m til drøftelse ved alle møderne.

   

  Alle pædagoger arbejder med praksisanalysen og er godt inde i den.

  Vi arbejder med evalueringsdelen og det er en evig proces.

  Vi har fået fagligheden i højnet.

  Forældreinddragelsen er højnet. Praksisbeskrivelser sendes jævnligt ud til forældrene mindst 4 gange årligt. Der har været lavet evalueringer med forældrene og bestyrelser og tilbagemelding på at de føler sig inddraget.