Gå til hovedindhold

Læs vores pædagogiske grundlag

Læs mere om pædagogisk grundlag her.

Indhold

  Børnesyn

  Vi anser alle børn for at være unikke og værdifulde i sig selv. Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, ressourcer og kompetencer - og tænkning om at barnet har krav på den bedste mulighed for udvikling. Udvikling og læring foregår med barnet som aktiv medspiller i et socialt samspil med andre børn og voksne

  Børneperspektiv

  Vi arbejder meget med medinddragelse og demokrati. Hvordan de voksne tolker situationer

  Voksne er bevidste om at fange børnene. Børnene har medindflydelse i hverdagen, i så høj grad som muligt, der er vigtig at børnene bliver inddraget i hverdagssituationer og vigtigt at børnene bliver set og hørt i hverdagen

  Børn i udsatte positioner

  Vi er opmærksomme på børn i udsatte positioner. I samspil med forældrene handler vi på de signaler der viser mistrivsel og vores holdning er/menneskesyn er, at det aldrig er barnet der er et problem. Inklusion er en stor del af vores behandling i samspil med relevante muligheder for hjælp, så som psykolog, talepædagog, fysioterapeut, ressource pædagoger m.m.

  Læring

  Læring er en integreret og uadskillelig del af vores pædagogiske praksis. Børnene lærer en vekslen mellem egen leg, planlagte aktiviteter og rutinesituationer. Læring er at være nysgerrig på noget og derved drage erfaring. Pædagogerne udfordrer børnene på deres kompetencer.

  Leg

  Pædagogerne spiller en afgørende rolle i udviklingen af børns leg. Vi har fokus på børns leg, hvor børnene øver sig i alt det de oplever/undersøger. Børnene lærer sociale spilleregler, bruger deres fantasi, lærer om sig selv, får knubs, alle deres sanser er i brug.

  Vi har også fokus på den strukturende leg, hvor pædagogen” går foran”, ”ved siden af” og ”bag ved barnet”.

  Pædagogen vejleder, styrer og guider barnet. Legen er den bedste måde at indgå i et børnefællesskab.

  Dannelse

  At danne sin personlighed handler om at udfordre sin egen virkelighed og opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen. I Stubbæk Børnehus har vi gode intentioner over for hinanden, der bygger på respekt, pli, høflighed – den gode omgangstone, vi snakker med hinanden og tager hensyn til hinanden i et demokratisk ( rettighed og pligt) miljø.

  Vi er gode forbilleder over for hinanden.

  Overgange

  Vi samarbejder med dagplejen og Stubbæk Skole. Den røde tråd følger barnet. Vi bruger trivselsskemaer, overgangsskemaer og Børnehuset og Skolen har et fælles indkøring inden skolestart. Vi besøger hinanden ofte, så børnene er trygge ved et skift.

  Forældresamarbejdet

  Vi lægger stor vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og personale.

  Forældrene er medspiller i samarbejdet og vi er åben, ærlige, tydelige og respektfulde over for forældresamarbejdet. Forældre er altid velkomne i institutionen.

  Indsatsområde: Læringsmiljø

  Målet: At understøtte lige deltagelsesmuligheder for alle børn

  Hvordan giver/understøtter vi lige deltagelsesmulighed for alle børn?

  Ved at se det enkelte barns muligheder/ressourcer

  Ved at forskelsbehandle for at tilgodese alle.

  Ved at differentiere lege og aktiviteter, så alle kan deltage på deres eget niveau

  Tegn:

  At barnet skubber sine grænser- udvikling ved det enkelte barn

  At barnet deltager i lege/aktiviteter

  At børn tror de er gode nok og har lysten til at være en del af fællesskabet

  At alle bidrager til fællesskabet

   

  Målet: At skabe inspiration i de forskellige legerum

  Hvordan kan vi skabe inspiration i de forskellige legerum?

  Variere/ændre udbud af legetøj og se hvad rummene kan bruges til, en fælles dialog omkring dette.

  Inddrage børnene

  Tydelighed for hvad rummene kan tilbyde af leg – også de ikke typiske legerum eks garderobe

  Personalet kan lave projekter/værkstedsrum eks. skrald, motorik, kønsneutralt legetøj

  Overskuelighed i legesager. Kvalitet frem for kvantitet.

  Tegn:

  At børnene tænker ud af boksen/deltager i de demokratiske processer

  Når der ikke flyttes ting i grupperne ved skift 1. august

  At børnene leger på se forskellige stationer/områder

  At børnene udviser begejstring for egne ideer og har lyst til at bruge/indtage rummene

  Når de glad viser deres kreationer

   

  Målet: at skabe gode sociale relationer igennem leg i det store børnefællesskab.

  Hvordan kan vi skabe gode sociale relationer igennem leg i det store børnefællesskab?

  At voksne styrer/blander sig i ”legen”, så børnene opdager hinanden

  Vi skaber rammen i de rammer der er.

  Igangsætte planlagte lege, som skaber sociale relationer stuerne imellem

  Understøtte de børn der ikke af sig selv deltager

  At voksne ikke er fastlåste i regler/er åbne for nytænkning

  At voksne er ved børnene støtter/guider dem i leg.

  Børnene frit vælger hvilke børn de vil lege med, hvad de leger og med hvem de leger

  Tegn:

  At alle børn deltager i lege

  At børn selv tager initiativ og efterspørger lege

  At børnene udvikler deres åbenhed over for andre

  At børn selv inviterer nye børn ind i legen

   

  Målet: at udvikle den voksnes rolle i forhold til børnenes fællesskab

  Hvordan kan vi udvikler den voksnes rolle i forhold til børnenes fællesskab?

  Prioritere at være nærværende sammen med børnene, være med i legen. Accept fra de andre pædagoger, så de tager sig af andre børn på gruppen.

  Større åbenhed personalet imellem/undrende spørgsmål

  Voksne skal ”turde at turde”(tage egne beslutninger/”lukke øjnene”….)

  Evaluere egen praksis, have fokus på det der fungerer.

  Anvende Anders Skrivers analysemodel, analysere hverdagen- sparre med hinanden og evaluere/analysere eks. til Stuemøder

  Tegn:

  Godt samspil mellem kollegaer i forhold til forskellige holdninger/syn

  Ved sparring, vi får større viden- dermed udvikling af vores rolle

  At ting ændrer sig/at forskellighed accepteres

  Når en pædagog kan få lov til at fordybe sig i en leg, uden afbrydelser